Copyright © 2017 粉嶺官立中學 All rights reserved.

2020-2021中一自行分配學位的修訂安排

給家長及學生的最新信息

*手機版請按此處

發出日期

內容

 備註

6月30日

  遇熱帶氣旋(颱風信號)或持續大雨的上課及停課安排

 通告

6月29日

 試後活動

 通告

6月19日

 學年考試及中三級全港性系統評估

 通告

6月11日

 中三至中五級跨境學生復課安排

 通告

6月8日

 給中一和中二學生及其家長的信息:

 午膳款項安排

 通告
                                 * 查閱疫情期間的<<給家長及學生的最新信息>>,請按此處。